Teczka ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

80,00

Opis

Teczka zawiera dokumenty:

  • wzór pisma informującego rodziców uczniów o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • wzór IPET;
  • modyfikacja IPETu;
  • wzór WOPFu;
  • wzór arkusza dostosowań ucznia z opinią;
  • lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • arkusz oceny efektywności udzielnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.