Teczka wychowawcy klasy

Original price was: 80,00zł.Current price is: 40,00zł.

Opis

Teczka wychowawcy klasy zawiera wzory dokumentów:

 • dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych uczniów;
 • lista obecności rodziców na zebraniach;
 • tabela do monitorowania indywidualnych kontaktów z rodzicami/opiekunami uczniów lub instytucjami;
 • arkusz kontroli dokumentacji wychowawcy w zakresie dzienników lekcyjnych;
 • lista uroczystości klasy;
 • lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wzór pisma informującego rodziców o przyznanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • informacje o uczniach zdolnych;
 • lista udziału uczniów i osiągnieć w konkursach, zawodach, olimpiadach przedmiotowych;
 • szablon do sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programie profilaktycznym;
 • szablon do sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programie wychowawczym;
 • szablon do sprawozdania z klasyfikacji śródrocznej klasy;
 • szablon do sprawozdania z klasyfikacji rocznej klasy;
 • informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych;
 • arkusz do podpisu dla rodziców/opiekunów, potwierdzający zapoznanie się z przewidywanymi ocenami dziecka;
 • sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego;
 • zadania i obowiązki nauczyciela;
 • zadania, na które warto zwrócić uwagę dokonując samooceny pracy.

 

Teczka wychowawcy zawiera ok. 20 dokumentów do wydrukowania lub powielania.

 

Teczka zawiera dokumentację odpowiednią dla wychowawcy klasy w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

 

Gratis do TECZKI WYCHOWAWCY dołączamy przykładowy PLAN WYCHOWACZY.