Szkolenia dla rad pedagogicznych
przedszkoli i szkół

Organizujemy szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z terenu całej Polski. Mają one na celu rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej oraz inspirację do podejmowania nieustannie nowych wyzwań. Zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do aktywności warsztatowych oraz wystawiamy imiennie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Oferta przeznaczona jest dla placówek oraz dla zorganizowanych grup nauczycieli z różnych placówek, którzy mogą połączyć się w ramach odbycia wspólnego szkolenia.

Zamówienie na szkolenie można złożyć telefonicznie
693-602-744 lub poprzez e-mail kontakt@edukapol.pl

Tematy i programy szkoleń:

– o Glennie Domanie;
– metoda globalnego czytania Glenna Domana w kontekście edukacji XXI wieku w Polsce;
– wszechstronny rozwój dziecka poprzez działania wykorzystujące metodę Domana;
– korzyści płynące z nauczania czytania małego dziecka
– wskazówki pomocne przy nauce czytania;
– charakterystyka metody globalnego czytania Glenna Domana w zestawieniu z innymi
metodami nauki czytania;
– przygotowanie kart do nauki czytania metodą Domana;
– etapy nauki czytania metodą Domana;
– budowanie harmonogramów i organizacja pracy;
– przygotowanie plansz i książeczek do nauki czytania (warsztaty).

– charakterystyka matematyki intuicyjnej;
– etapy matematyki intuicyjnej;
– harmonogramy i organizacja pracy;
– tworzenie plansz i pomocy do matematyki intuicyjnej;
– kreatywne zabawy zainspirowane Matematyką intuicyjną.

– czym jest Kamishibai?;
– historia Kamishibai;
– prawda o życiu i niezwykłe doświadczenia jako dwa sekrety Kamishibai;
– zastosowanie Kamishibai w kontekście edukacji XXI wieku;
– jak twórczo i kreatywnie pracować przy pomocy Kamishibai?
– rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych i narracyjnych;
– tworzymy i przedstawiamy spektakl Teatru Ilustracji Kamishibai (warsztat).

– charakterystyka odimiennej metody nauki czytania;
– etapy wprowadzania metody;
– wizytówki/etykiety;
– propozycje ćwiczeń z wizytówkami;
– prezentacja liter zgodna z zainteresowaniami dzieci;
– ćwiczenia analityczno-syntetyczne;
– tworzenie scenariuszy zabaw wg metody Ireny Majchrzak.

– o metodzie projektów;
– metoda projektów a metoda projektów badawczych;
– etapy pracy metodą projektów badawczych;
– przygotowanie prezentacji efektów pracy dzieci oraz ewaluacja projektu;
– rola nauczyciela, rodziców oraz środowiska lokalnego w pracy metodą projektów
badawczych;
– dokumentacja projektów badawczych;
– pisanie projektów badawczych (warsztat).

– rola bajki w rozwoju dziecka;
– terapeutyczne znaczenie bajek;
– przykłady i lektura wybranych bajek terapeutycznych;
– praca za pomocą bajkowego relaksu;
– w jaki sposób bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci?
– układanie bajek terapeutycznych.

– znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka;
– znaczenie umiejętności współpracy i pracy w grupie;
– poszukiwanie rozwiązań problemu: Dlaczego dzieci w grupie rówieśniczej nie zawsze chcą
współpracować?
– przeniesienie metod coachingowych na grunt przedszkola;
– praktyczne zabawy budujące współpracę w grupie.

– emocjonalność a trudne emocje;
– dlaczego oraz kiedy dziecko sprawia trudności wychowawcze?
– kluczowe umiejętności, których brak powoduje problemy z emocjami i zachowaniem;
– praktyczne rozwiązania „nierozwiązanych” problemów;
– rozwiązywanie problemów wspólnie z dzieckiem;
– strategia rozwiązywania problemów oparta na trzech fazach: empatii, definiowania
problemu oraz zaproszenia.

Ogień
– szeregi – mastermind;
– akcja ratunkowa – policz atrybuty i ekwipunek strażaka;
– obrazki z figur geometrycznych – kooperacja przy użyciu sznurka i mazaka.

Woda
– najwyższa latarnia morska;
– przeprawa rybaka ze zbiorem pereł przez fale;
– liczymy złowione rybki;
– lupa wodna.

Powietrze
– ciężki balon;
– układamy chmurki – liczebniki porządkowe;
– nad iloma państwami przeleci samolot? obliczanie odległości.

Ziemia
– określanie kierunków i położenia;
– zabawy konstrukcyjne;
– umiejętne zagospodarowanie przestrzeni;
– określanie liczb, kształtów, wielkości, ciężaru;
– porównywanie przedmiotów w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

– zastosowanie gier w edukacji;
– dziecko samo tworzy sobie zabawkę;
– jak projektować gry planszowe i przestrzenne?
– kształtowanie wyobraźni, kreatywności i myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez
tworzenie i rozgrywanie gier planszowych.

– rozwijanie umiejętności współdziałania, „zdrowej” rywalizacji, logicznego myślenia;
– przegląd gier planszowych;
– gramy w popularne gry planszowe;
– przyjemność rozgrywek;
– recenzujemy przetestowane gry planszowe.

– kreatywność – motywacje i mity;
– warunki i kierunek rozwoju kreatywności;
– założenia treningu kreatywności;
– etapy i wskazówki efektywnego treningu;
– metoda treningu kreatywności w praktyce;
– metoda pięciu kroków (przełamywanie barier, nowa perspektywa, budowanie skojarzeń,
twórcze przekształcenia, rozwiązywanie problemów).

– jak wypracować zasady pracy grupowej?
– jak zintegrować grupę?
– jak wspierać uczniów w odkrywaniu swoich mocnych stron?
– jak rozwijać u uczniów umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi?
– jak podnosić poziom energii w grupie?

– cecha a jej interpretacja;
– pozytywna i negatywna interpretacja zachowań;
– z czego może wynikać obniżona samoocena?
– jakim uczuciom towarzyszy zaniżona samoocena?
– komponenty poczucia własnej wartości: intelektualny, emocjonalny, behawioralny
– sytuacje trudne dla dzieci oraz próby rozwiązania.

– wpływ gier i internetu na umysł i emocje dzieci;
– jak rozpoznać uzależnienie od Internetu i urządzeń mobilnych?
– co zrobić, gdy dziecko nadużywa telefonu lub komputera?;
– jak zoptymalizować czas spędzony na wirtualnej rozrywce?

– z jakim potencjałem się rodzimy?
– jak cukier oddziałuje na mózg?
– mózg dziecka a aktywność fizyczna;
– półkulowość mózgu w rozwoju;
– neurony lustrzane;
– kształcenie wielozmysłowe;
– nauka przez zabawę.

– w jakie role wciela się współczesny uczeń i dlaczego?
– dostrzeżenie i omówienie zmian w życiu współczesnych nastolatków;
– omówienie problemów wychowawczych, z którymi borykają się nauczyciele;
– zrozumienie języka młodzieży;
– odnalezienie wspólnego dla nauczyciela i ucznia kodu językowego;
– opracowanie strategii bycia dla ucznia partnerem i przewodnikiem.

– przyczyny niechęci do nauki i źródła niepowodzeń;
– metody i techniki zwiększające motywację uczniów do nauki;
– zwiększanie poczucia własnej wartości i zachęcania bez nagród – omówienie kwestii
motywacyjnych;
– praca zespołowa, a jej wpływ na motywację uczniów w grupie;
– uczenia samodzielnego myślenia.

– kim jest coach?
– nauczyciel w roli coacha;
– komunikacja interpersonalna;
– rozwiązywanie sytuacji trudnych;
– myślenie strategiczne;
– trening kreatywności.

– ocenianie kształtujące;
– konstruowanie celów i kryteriów sukcesu;
– ustalenie na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu); określenie faktów,
dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty;
– pytania kluczowe;
– umiejętne zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą;
– techniki uzyskiwania informacji zwrotnych od uczniów;
– informacja zwrotna od nauczyciela;
– konstruowanie rzeczowych, wieloelementowych informacji zwrotnych;
– stworzenie warunków umożliwiających uczniom wzajemne korzystanie ze swojej wiedzy
i pomocy;
– współpraca uczniowska;
– wspomaganie uczniów, aby stali się autorami/właścicielami procesu własnego uczenia się.

– trudne sytuacje i trudne rozmowy;
– co mówi? co myśli? co robi? co czuje nauczyciel w kontaktach z rodzicami uczniów?;
– metody skutecznej komunikacja z rodzicami;
– asertywność w zakresie komunikacji;
– jak usprawnić komunikację z rodzicami w przestrzeni placówki?

– zderzenie marzeń z rzeczywistością w pracy nauczyciela;
– dwa oblicza stresu eustres i dystres;
– czynniki stresogenne w pracy nauczyciela przedszkola – ich źródła i próby rozwiązania;
– narzędzia coachingowe, pozwalające oswoić stres;
– praktyczne wskazówki radzenia sobie ze stresem.

– przyczyny powstawania wypalenia zawodowego;
– objawy i etapy wypalenia zawodowego;
– diagnoza osobistych obszarów wypalenia zawodowego;
– źródła wypalenia zawodowego;
– stres a wypalenie zawodowe nauczyciela;
– sposoby radzenia sobie ze stresem.

– głos narzędziem pracy nauczyciela. Podstawowe wiadomości na temat budowy i fizjologii
aparatu mowy;
– uwolnij oddech! Nauka prawidłowego typu oddychania w mowie;
– poznaj swój głos! Usprawniamy pracę fałdów głosowych;
– ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych;
– „W Szczebrzeszynie…”, czyli dykcja nie taka straszna, jak ją malują.
– higiena głosu i profilaktyka w jego zaburzeniach (dysfoniach);
– znaczenie postawy ciała dla zdrowej emisji głosu.

– reklama tradycyjna;
– działania internetowe – promocja w sieci;
– moja placówka w social mediach;
– moja placówka moją marką;
– marketing szeptany;
– kooperacja kadry pedagogicznej oraz rodziców w budowaniu wizerunku placówki.

– etapy rozwoju procesu grupowego;
– orientacja co do własnych skłonności w pełnieniu ról grupowych;
– moja rola w zespole – działania, zachowania, uczucia;
– formowanie zespołów;
– praktyczne wskazówki jak podnieść efektywność pracy zespołu;
– interdyscyplinarność działań podejmowanych przez nauczycieli.

– kompetencje kluczowe a zalecenia Parlamentu Europejskiego;
– diagnoza pracy i potrzeb placówki w obszarze związanym z rozwojem u uczniów
kompetencji kluczowych;
– kompetencje kluczowe a zapisy podstawy programowej;
– planowanie procesu wspomagania placówki w rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów;
– monitorowanie działań nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju kompetencji
kluczowych;
– ewaluacja procesu wspomagania.

Zaufali nam:

Z przyjemnością rekomenduję szkolenia przeprowadzone przez Panią Karolinę Pol. Trener, Pani Karolina Pol wyróżniła się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazała otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści przekazane były w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń. Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne, miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Panią Karolinę Pol jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń.
Hanna Karpińska - Dyrektor
Przedszkola „Akademia Malucha” w Goleniowie
Nauczycielki naszego przedszkola uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez panią Karolinę Pol. Prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć, uczestnicy szkolenia na wstępie otrzymali materiały pomocnicze do zajęć, z których korzystali w trakcie. Bardzo wysoko oceniam sposób prowadzenia zajęć oraz profesjonalizm pani Karoliny. Prowadząca bardzo dobrze znała przedmiotową metodę pracy, potrafiła podawać przykłady praktyczne, odpowiadała na szereg wątpliwości. Organizacja zajęć była dostosowana do pory dnia i do kondycji uczestników (przerwy, zajęcia praktyczne i rozluźniające na koniec). W najbliższym czasie będę zabiegała o to, by moi nauczyciele mogli skorzystać z innego szkolenia prowadzonego przez panią Karolinę Pol.
Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Gdańsku
Pani Karolina Pol przeprowadziła w naszym przedszkolu szkolenie z Metody pracy projektem badawczym. Szkolenie miało charakter wykładu, który stanowił wprowadzenie do kolejnego spotkania warsztatowego, na którym kadra przedszkola zapoznała się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania projektów badawczych. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia oraz usystematyzowania wiedzy z zakresu pracy projektem. Zarówno stronę merytoryczną, jak i organizacyjną oceniamy bardzo dobrze.


Magdalena Rutkowska-Dolna - Dyrektor
Przedszkola „Calineczka” w Gdańsku
Prowadzącą Karolinę Pol wyróżnia życzliwość, bezpośredniość, wprowadzanie miłej atmosfery, uporządkowanie i jasność przekazu.

Nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Lęborku
Na szkoleniu najbardziej podobała mi się dobra energia prowadzącej Karoliny Pol i jej fachowe podejście do warsztatów.


Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Pani Karolina Pol umiejętnie potrafi zmotywować uczestników do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.


Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

1600 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 25 osób; powyżej 25 osób + 40zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW:

1800 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 25 osób; powyżej 25 osób + 40zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW:

2000 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 25 osób; powyżej 25 osób + 40zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW: