Szkolenia dla rad pedagogicznych
przedszkoli i szkół

EduKaPol Szkolenia Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

Organizujemy szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z terenu całej Polski. Mają one na celu rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej oraz inspirację do podejmowania nieustannie nowych wyzwań. Zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do aktywności warsztatowych oraz wystawiamy imiennie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Oferta przeznaczona jest dla placówek oraz dla zorganizowanych grup nauczycieli z różnych placówek, którzy mogą połączyć się w ramach odbycia wspólnego szkolenia.

Zamówienie na szkolenie można złożyć telefonicznie
693-602-744 lub poprzez e-mail kontakt@edukapol.pl

Tematy szkoleń dla przedszkoli i szkół

Każde przedszkole lub szkoła może zdecydować, czy wybiera temat szkolenia z dojazdem do placówki czy on-line w formie webinaru organizowanego w czasie rzeczywistym

1.Metoda globalnego czytania Glenna Domana
2.Zabawy z kartami do nauki czytania metodą Domana
3.Matematyka intuicyjna
4.Zabawy z wykorzystaniem kart do Matematyki intuicyjnej
5.Papierowy Teatr Kamishibai
6.Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
7.Metoda projektów badawczych
8.Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka
9.Zabawy mające na celu budowanie współpracy w grupie rówieśniczej
10.Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?
11.Kreatywna matematyka w temacie czterech żywiołów
12.Tworzenie gier planszowych i przestrzennych
13.Rozbudzić w naszych uczniach kreatywność
14.Jak budować i wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości?
15.Internet, elektronika, tablety, telefony a zdrowie i emocje dzieci
16.Neuropedagogika a neurodydaktyka w przedszkolu i szkole.
17.Jak współcześnie budować prawidłowe relacje nauczyciel-uczeń?
18.Techniki motywacji uczniów
19.Ocenianie jako proces
20.Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a rodzicem
21.Sytuacje stresujące w pracy nauczyciela. Jak sobie z nimi poradzić?
22.Wypalenie w zawodzie nauczyciela
23.Emisja i higiena głosu nauczyciela
24.Jak wypromować placówkę?
25.Role w zespole. Jak stworzyć efektywny zespół nauczycieli?
26.Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji
27.Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?
28.Plany aktywności w edukacji dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
29.Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu 
30.Jak wspierać samodzielność dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
31.Jak skutecznie zadbać o komfort dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka
32.Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU
33.Praktyczne wskazówki do pracy
z dzieckiem ze spektrum autyzmu
w placówce ogólnodostępnej
34.Jak wspierać rozwój relacji i zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
35.Zabawy stymulujące dziecięce zmysły
36.Wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci ze spektrum autyzmu
37.Praca z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu. Schemat A>B>C
38.Komunikacja z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
39.Aktualności Prawa Oświatowego dla nauczycieli
40.Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
41.Rewalidacja – jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
42.Zaburzenia sensoryczne – jak rozpoznawać i jak pomóc dziecku z zaburzeniami sensorycznymi?
43.Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
44.Rozwój mowy dziecka – norma a zaburzenie
45.Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej
46.Uczeń z ADHD
47.Gry i zabawy rozwijające mototrykę małą
48.Jak rozpoznać dziecko wysoko wrażliwe i jaką formę pomocy mu udzielić?
49.Wsparcie dziecka wysoko wrażliwego w kształtowaniu relacji rówieśniczych i w radzeniu sobie z emocjami
50.Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami dziecka wysoko wrażliwego
51.Pomysły na własnoręcznie wykonane pomoce do zajęć sensorycznych
52.Aspekt prawny organizacji zajęć wspierających rozwój emocjonalno – społecznych dzieci w placówce ogólnodostępnej
53.Rozwój emocjonalno-społeczny uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
54.Uczeń zdolny w świetle przepisów o pomocy psychologiczno–pedagogicznej
55.Jak planować i indywidualizować pracę z uczniem zdolnym?
56.Praca z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu. Schemat A>B>C
57.Wiosenne zabawy plastyczne
58.Letnie zabawy plastyczne
59.Jesienne zabawy plastyczne
60.Zimowe zabawy plastyczne
61.Zabawy ruchowe na cztery pory roku
62.Zabawy logopedyczne
63.Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w placówkach ogólnodostępnych
64.Dokumenty obowiązujące nauczycieli w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
65.Jak pomóc dziecku zaadaptować się w przedszkolu? Wskazówki pomocne nauczycielom i rodzicom
66.Adaptacja dzieci w placówkach edukacyjnych. Pomysły dla nauczycieli na organizację dni adaptacyjnych oraz pierwszych tygodni w placówce
67.Dostosowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
68.Jak nauczyć dzieci aktywnego słuchania?
69.Jak analizować orzeczenia i opinie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
70.Ćwiczenia, zabawy i techniki pomagające dzieciom oswoić i rozładować złość
71.Ćwiczenia i zabawy pomagające dzieciom poradzić sobie z lękiem
72.Sposoby na skupienie dziecięcej uwagi
73.Jak pracować z dzieckiem poszukującym wrażeń sensorycznych?
74.Jak wspierać dziecko w rozumieniu i okazywaniu empatii?
75.Dziewczęta w spektrum autyzmu
76.Skąd bierze się agresja u dzieci i jak sobie z nią poradzić?
77.Praktyczne wskazówki do pracy z uczniami ze SPE
78.IPET i WOPFU ucznia ze spektrum autyzmu
79.Funkcjonowanie dzieci w spektrum autyzmu wśród rówieśników
80.Ćwiczenia usprawniające równolegle wszystkie zmysły
81.Zaburzenia rozwojowe u dzieci 
82.Ćwiczenia pomagające dzieciom podejmowanie codziennych decyzji
83.Relaksacja i ćwiczenia wyciszające dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
84.Ćwiczenia i zabawy, pomagające uczniom zrozumieć czym jest motywacja i jak ją w sobie rozbudzić
85.Pozytywna dyscyplina w komunikacji między nauczycielami
86.TIK w edukacji
87.Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w edukacji?
1.Papierowy Teatr Kamishibai
2.Metoda projektów badawczych
3.Bajki terapeutyczne ukojeniem dla dziecka
4.Zabawy mające na celu budowanie współpracy w grupie rówieśniczej
5.Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dzieci?
6.Kreatywna matematyka w temacie czterech żywiołów
7.Tworzenie gier planszowych i przestrzennych
8.Rozbudzić w naszych uczniach kreatywność
9.Nauczyciel z klasą. Pomysły na godzinę wychowawczą
10.Jak budować i wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości?
11.Internet, elektronika, tablety, telefony a zdrowie i emocje dzieci
12.Neuropedagogika a neurodydaktyka w przedszkolu i szkole.
13.Jak współcześnie budować prawidłowe relacje nauczyciel-uczeń?
14.Techniki motywacji uczniów
15.Ocenianie jako proces
16.Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a rodzicem
17.Sytuacje stresujące w pracy nauczyciela. Jak sobie z nimi poradzić?
18.Wypalenie w zawodzie nauczyciela
19.Emisja i higiena głosu nauczyciela
20.Jak wypromować placówkę?
21.Role w zespole. Jak stworzyć efektywny zespół nauczycieli?
22.Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji
23.Jak pomóc dziecku oswoić złość, aby wesprzeć jego rozwój emocjonalno-społeczny?
24.Dokuczanie, zaczepianie, wyśmiewanie, zastraszanie wśród uczniów. Pomocne dla nauczycieli zasady postępowania
25.Plany aktywności w edukacji dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
26.Jak wspierać samodzielność dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
27.Jak skutecznie zadbać o komfort dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Dostosowywanie otoczenia do potrzeb i możliwości dziecka
28.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
29.Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji ucznia z orzeczeniem – IPET i WOPFU
30.Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w placówce ogólnodostępnej
31.Jak wspierać rozwój relacji i zabawy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
32.Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej w szkole?
33.Zabawy stymulujące dziecięce zmysły
34.Uczeń z trudnościami w czytaniu (dysleksja)
35.Uczeń z trudnościami w pisaniu (dysortografia, dysgrafia)
36.Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
37.Wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci ze spektrum autyzmu
38.Praca z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu. Schemat A>B>C
39.Komunikacja z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
40.Aktualności Prawa Oświatowego dla nauczycieli
41.Rewalidacja – jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
42.Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
43.Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej
44.Uczeń z ADHD
45.Jak rozpoznać dziecko wysoko wrażliwe i jaką formę pomocy mu udzielić?
46.Wsparcie dziecka wysoko wrażliwego w kształtowaniu relacji rówieśniczych i w radzeniu sobie z emocjami
47.Współpraca przedszkola i szkoły z rodzicami dziecka wysoko wrażliwego
48.Aspekt prawny organizacji zajęć wspierających rozwój emocjonalno – społecznych dzieci w placówce ogólnodostępnej
49.Rozwój emocjonalno-społeczny uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
50.Mnemotechniki, dzięki którym uczniowie szybciej zapamiętują i uczą się
51.Uczeń zdolny w świetle przepisów o pomocy psychologiczno–pedagogicznej
52.Jak planować i indywidualizować pracę z uczniem zdolnym?
53.Praca z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu. Schemat A>B>C
54.Wiosenne zabawy plastyczne
55.Letnie zabawy plastyczne
56.Jesienne zabawy plastyczne
57.Zimowe zabawy plastyczne
58.Zabawy ruchowe na cztery pory roku
59.Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w placówkach ogólnodostępnych
60.Dokumenty obowiązujące nauczycieli w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
61.Dostosowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
62.Jak nauczyć dzieci aktywnego słuchania?
63.Jak analizować orzeczenia i opinie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
64.Ćwiczenia, zabawy i techniki pomagające dzieciom oswoić i rozładować złość
65.Ćwiczenia i zabawy pomagające dzieciom poradzić sobie z lękiem
66.Sposoby na skupienie dziecięcej uwagi
67.Jak wspierać dziecko w rozumieniu i okazywaniu empatii?
68.Dziewczęta w spektrum autyzmu
69.Skąd bierze się agresja u dzieci i jak sobie z nią poradzić?
70.Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowani społecznie – przyczyny, objawy i formy pomocy w szkole
71.Praktyczne wskazówki do pracy z uczniami ze SPE
72.IPET i WOPFU ucznia ze spektrum autyzmu
73.Funkcjonowanie dzieci w spektrum autyzmu wśród rówieśników
74.Ćwiczenia usprawniające równolegle wszystkie zmysły
75.Ćwiczenia pomagające dzieciom podejmowanie codziennych decyzji
76.Relaksacja i ćwiczenia wyciszające dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
77.Ćwiczenia i zabawy, pomagające uczniom zrozumieć czym jest motywacja i jak ją w sobie rozbudzić
78.Pozytywna dyscyplina w komunikacji między nauczycielami
79.TIK w edukacji
80.Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w edukacji?

Zaufali nam:

Z przyjemnością rekomenduję szkolenia przeprowadzone przez Panią Karolinę Pol. Trener, Pani Karolina Pol wyróżniła się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazała otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści przekazane były w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń. Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne, miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Panią Karolinę Pol jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń.
Hanna Karpińska - Dyrektor
Przedszkola „Akademia Malucha” w Goleniowie
Nauczycielki naszego przedszkola uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez panią Karolinę Pol. Prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć, uczestnicy szkolenia na wstępie otrzymali materiały pomocnicze do zajęć, z których korzystali w trakcie. Bardzo wysoko oceniam sposób prowadzenia zajęć oraz profesjonalizm pani Karoliny. Prowadząca bardzo dobrze znała przedmiotową metodę pracy, potrafiła podawać przykłady praktyczne, odpowiadała na szereg wątpliwości. Organizacja zajęć była dostosowana do pory dnia i do kondycji uczestników (przerwy, zajęcia praktyczne i rozluźniające na koniec). W najbliższym czasie będę zabiegała o to, by moi nauczyciele mogli skorzystać z innego szkolenia prowadzonego przez panią Karolinę Pol.
Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Gdańsku
Pani Karolina Pol przeprowadziła w naszym przedszkolu szkolenie z Metody pracy projektem badawczym. Szkolenie miało charakter wykładu, który stanowił wprowadzenie do kolejnego spotkania warsztatowego, na którym kadra przedszkola zapoznała się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania projektów badawczych. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i przyczyniło się do poszerzenia oraz usystematyzowania wiedzy z zakresu pracy projektem. Zarówno stronę merytoryczną, jak i organizacyjną oceniamy bardzo dobrze.


Magdalena Rutkowska-Dolna - Dyrektor
Przedszkola „Calineczka” w Gdańsku
Prowadzącą Karolinę Pol wyróżnia życzliwość, bezpośredniość, wprowadzanie miłej atmosfery, uporządkowanie i jasność przekazu.

Nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Lęborku
Na szkoleniu najbardziej podobała mi się dobra energia prowadzącej Karoliny Pol i jej fachowe podejście do warsztatów.


Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej
Pani Karolina Pol umiejętnie potrafi zmotywować uczestników do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.


Nauczycielka
Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

2000 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 30 osób; powyżej 30 osób + 50zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW:

2200 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 30 osób; powyżej 30 osób + 50zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW:

2400 zł

Powyższa kwota jest kwotą brutto dla grupy do 30 osób; powyżej 30 osób + 50zł/os.

DLA WOJEWÓDZTW: