§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Karolina Pol-Śrubka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EduKaPol Szkolenia Karolina Pol-Śrubka, ul. Astrowa 6/2, 81-198 Kosakowo, NIP: 9581515614;
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://edukapol.pl/;
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze sklepu internetowego.

§2
Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest administrator.
 2. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika przetwarzane są w zbiorach.
 3. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w sklepie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja nieodpłatnej umowy o prowadzenie konta zawartej pomiędzy użytkownikiem i administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu. Po przesłaniu formularza założenia konta dane zapisywane są w bazie administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania sklepu, chyba że użytkownik wcześniej usunie konto, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
 4. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, w tym również w celu wystawienia dowodu zakupu, w szczególności faktury, a następnie uwzględnienia tej faktury w dokumentacji rachunkowej administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja odpłatnej umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a administratorem zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu oraz wypełnienie przez administratora obowiązków prawnych w postaci udokumentowania dokonanej sprzedaży i wykazania jej w dokumentacji rachunkowej. Po przesłaniu formularza zamówienia dane zapisywane są w bazie administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Sklepu, nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży. Dane będą przetwarzane również w ramach dokumentacji rachunkowej administratora przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika. Po przesłaniu formularza zapisu na newsletter dane zapisywane są w bazie administratora. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania sklepu, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje również usunięcie danych z bazy.
 6. Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach odstąpienia od umowy lub reklamacji przetwarzane są w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez administratora obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy lub złożeniem reklamacji. Po przesłaniu wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy lub reklamowaniu produktu fizycznego, dane przechowywane są na skrzynce mailowej administratora. Ponadto, fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest w systemie elektronicznym do zarządzania sklepem internetowym stosowanym przez administratora. W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, stosowne informacje są również odnotowywane w dokumentacji rachunkowej administratora.   
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter, realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 10. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.  
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 12. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 13. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  1. prawo do przenoszenia danych,
  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 14. Administrator może odmówić użytkownikowi realizacji niektórych jego uprawnień, w których realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez administratora. Przykładowo, administrator może odmówić użytkownikowi usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży.
 15. Uprawnienia, o których mowa powyżej, użytkownik może realizować, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  kontakt@edukapol.pl.
 16. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  –  Zenbox, ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21
  REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  – FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków NIP 6751496393 REGON 123040091– w celu korzystania z systemu mailingowego (dotyczy wyłącznie imienia i adresu e-mail użytkownika) służącego do przesyłania newslettera,


§3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu przez użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

§4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach sklepu:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

§5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.